Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia z języków obcych na język polski, wymagają dobrej znajomości słownictwa, kontekstu i różnic kulturowych, co umożliwia przekład wysokiej jakości. Czasem wymagane jest bardziej specjalne tłumaczenie – przysięgłe. Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Zawsze tam, gdzie wymagane jest poświadczenie danego przekładu przez osobę posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie przysięgłe – czego dotyczy?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe? Kiedy dokument, który poddaje się tłumaczeniu, posiada moc prawną, wtedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Wszelkiego rodzaju dokumenty i akta sądowe, umowy handlowe, kontrakty. Od tłumacza przysięgłego wymaga się znajomości danej dziedziny, w której odbywa się przekład. Nie może dojść do sytuacji, aby przekład przysięgły budził wątpliwości odbiorcy. Tu nie ma miejsca na błędy i luźne interpretacje treści. Tłumaczenie przysięgłe, od którego może zależeć los osób, których dotyczy, obowiązkowo wykazywać powinno bezbłędność i profesjonalizm.

Każda tłumaczona treść, której znaczenie musi zostać zachowane, zawierająca często specyficzną terminologię i wymagająca poświadczenia, to tłumaczenie przysięgłe.

Kliknij i przeczytaj: Znikające języki na świcie.

Tłumacz przysięgły – kto to taki?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe, wymagana jest także osoba tłumacza przysięgłego. Powinna być to osoba, która doskonale włada językiem obcym, z którego tłumaczy oraz posiada szereg dodatkowy umiejętności, które pozwolą piastować zawód tłumacza przysięgłego.

Najważniejszym aspektem, który mianuje osobę do pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego, jest zdanie egzaminu uprawniającego. Pełne informacje dla osób chcących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości. To właśnie to ministerstwo udziela uprawnień, a zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Cześć pisemna trwa cztery godziny i polega na tłumaczeniu czterech tekstów:

 • dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym
 • dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:

 • a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym;
 • konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia a vista ma się 2 minuty na zapoznanie się z tekstem. W trakcie tłumaczenia konsekutywnego można robić notatki.

Koniecznie sprawdź: Najpopularniejsze przysłowia angielskie – sprawdź czy przypominają polskie porzekadła.

Jakie dokumenty zazwyczaj wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego?

Oto przykłady treści w przypadku których wymagane jest tłumaczenie przysięgłe:

 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • akty zgonu
 • testamenty
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów
 • faktury zakupu
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów
 • zaświadczenia o statusie studenta
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa pracy
 • legitymacje
 • dowody osobiste
 • prawa jazdy
 • dokumenty finansowe
 • KRS
 • certyfikaty rezydencji
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne
 • polisy ubezpieczeniowe
 • dokumentacje medyczne
 • zwolnienia lekarskie
 • umowy o pracę, umowy najmu i inne

Kiedy mamy wątpliwości czy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe, warto skontaktować się z biurem tłumaczeń, które udzieli takich informacji.

Ciekawy artykuł: Ponglish, czyli język polsko – angielski

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Czytaj również